Algemene bepalingen:

 1. (Aspirant) leden van de vereniging zijn personen van ten minste 18 jaar of anders ter beoordeling aan het bestuur.
 2. Aspirant leden kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk bij het bestuur of de beheerder van het tuincomplex aanmelden. Als er geen tuin beschikbaar is wordt het aspirant lid op een wachtlijst geplaatst.
 3. De contributies dienen te worden overgemaakt op het rekeningnummer van de penningmeester, voor 28 februari van het nieuwe tuinjaar. Als de huur niet tijdig is overgemaakt zullen er extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Het tuinjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december in hetzelfde jaar.
 4. Het lidmaatschap is geldig gedurende een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij het lid is geroyeerd of zelf een voor 1 december van het lopende tuinjaar zijn lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd.
 5. Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de tuin schoon en netjes opgeleverd te worden en zal de betaalde borg worden teruggegeven. Als hieraan niet is voldaan zal de borg niet worden terugbetaald en kunnen extra kosten gepaard gaande met ontruiming door het bestuur in rekening worden gebracht.
 6. Ieder lid is verplicht zijn of haar tuin voor 15 mei van het tuinjaar te hebben omgespit of zodanig hebben bewerkt dat er sprake is van normaal tuinieren en er geen overlast ontstaat voor naastliggende percelen.
 7. Ieder lid is verplicht een ruimte van 30cm aan ieder aangrenzend pad naast zijn of haar tuin schoon te houden.
 8. Het is niet toegestaan onverteerbaar afval of ander afval dan afkomstig van de tuin in de afvalbak te deponeren. Alle andere afval dient de huurder zelf af te voeren.
 9. Het is niet toegestaan (tuin-)afval op de paden of houtwallen en sloten te deponeren.
 10. Het is niet toegestaan mest en composthopen buiten de tuinen te plaatsen of mest op paden en bos te storten.
 11. Alle geleende tuingereedschap en de kruiwagens dienen na gebruik schoongemaakt te worden en bij het verlaten van het tuincomplex teruggebracht te worden naar het gereedschapsunit.
 12. Het plaatsen van bouwsels is niet toegestaan, behalve met toestemming van het bestuur en met inachtneming van de gemeentelijke verordening.
 13. Het bestuur heeft het recht een ieder op het complex te controleren op de aanwezigheid van de toegangspas en onbevoegden te verwijderen.
 14. Leden die met de auto op het complex komen moeten bij binnenkomst en het verlaten van het terrein het toegangshek op de fietsstand te zetten.
 15. Op de bestrate toegangsweg naar het IVN-complex is het niet toegestaan auto's te parkeren.